SHIZENTOMOTEL Delivery

 

ino-tsk-graffiti-art-japan-sticker.jpg


SHIZENTOMOTEL Delivery

INO君とTSKさんのステッカーです。

良いキャラ!!

 

http://www.hellorah.com/brandlist/shizentomotel/